This is our new Eberron campaign please go to the wiki and read up on Eberron.

Eberron

ChrisDixon JasonNoland xilibrius Jenswan